Špecifické aplikácie programu Atlas

Cesty

Nástroje pre spracovanie projektov ciest.

  • Pozdĺžne profily - PO
  • Priečne profily (rezy) - PF

Výškový návrh, šírka vozovky a sklonové pomery sú z PO automaticky prenášané do Priečnych profilov (PF)

Tok

Nástroje pre spracovanie projektov úpravy tokov.

Aplikácia TOK je určená pro projektantov a vodohospodárov, zaoberajúcich sa úpravami a revitalizáciou vodných tokov.

  • Pozdĺžne profily (os, brehy, prúdnice)
  • Priečne profily

Kanal

Projektovanie kanalizácie.

Návrh nivelety:

  • Ručne
  • Automatizovane
  • Vkladanie šachiet

Aktuálna verzia

» Atlas 19.8.2

Vizualizácia

Aktualizácia

12. februára 2020