Atlas

Softvér pre geodetov a spracovateľov 3-rozmerných vektorových a rastrových máp.

Atlas DMT

Digitálny model terénu

  • Počítačový program na spracovanie výškopisných údajov.
  • Spravidla zameranie alebo projekt časti územia – terénu s údajmi obsahujúcimi okrem polohy aj nadmorskú výšku
  • Pomocou DMT je však možné spracovať aj iné typy údajov – k polohe priradiť namiesto výšky nameranú koncentráciu, hustotu alebo pravdepodobnosť výskytu a vytvárať tak modely napr. koncentrácií škodlivín, obsahov zložiek v horninách a pod.

Digitálny model terénu (DMT)

DMT, základ programového systému Atlas, umožňuje spracovávať výškopisné údaje - textové súbory z geodetických zápisníkov(totálnych staníc, GPS), fotogrametrie, Kokeša alebo z formátu Hydroinform. Ďalší rozšířený vstupný formát je DXF (priestorové body, čiary, krivky nebo plošky - napr. digitalizované vrstevnice).

DMT je priestorová plocha, ktorá viacej alebo menej úspešne (podľa kvality zadania) kopíruje skutočný (zameraný) nebo projektovaný terén. Vzniká na základe zadaných 3D bodov, čiar a plôch, ktorými prechádza. Mimo nich sa dopočítáva podľa matematických vzorcov tak, aby sa blížila skutočnosti – výpočet medzi zadanými bodmi nie je založený na lineárnej interpolácii, ale modeluje hladký „oblý“ terén. Tam kde je to nevhodné, je možné doplniť terénne hrany.

DMT Atlas spracováva naraz až 666 000 000 bodov.

Aktuálna verzia

» Atlas 19.8.2

Vizualizácia

Aktualizácia

12. februára 2020